Search Results for 'viet bai viet so 7 lop 8'

Gate, Gate, Paragate, Parasamgate … thưa thầy

Thầy yêu quý của con,

Hôm nay có một người bạn của con nhận xét “Em thật lạ, không theo học thầy nào mà lại nghĩ được như thế!”. Chị ấy nói người theo con đường tự tu tự chứng chị ấy ít gặp ai.

Lần đầu tiên con tự hỏi mình, vậy mình có nhận ai làm thấy không nhỉ và nếu có thì thầy của mình là ai nhỉ? Từ trước tới giờ con chưa bao giờ đặt ra câu hỏi ấy trên suốt cả con đường mình đi.

Trong hàng chục vị thành tựu với các giáo pháp con đã đọc, con chưa từng làm lễ nhận ai làm thầy.

Trong những vị tôn túc con đã gặp, đã đọc, con chưa từng làm lễ nhận ai làm thầy.

More »

Trò chuyện với bạn Xuân về Vô lượng công đức

Trong suốt thân mến,

Sáng nay tôi có tham dự một buổi nói chuyện của một người bạn đạo bên Mật tông về đề tài tích tập công đức, đại ý là muốn có công đức vô lượng thì trong mỗi hành động dù nhỏ nhặt nhất như khi ăn mỗi miếng cơm ta cũng cúng dường nó cho vô lượng các chúng sinh, chư thiên, chư Phật ở mười phương và ba đời. Hoặc khi ta thực hành bố thí, trì giới, tinh tấn và dâng công đức đó cho vô lượng sinh linh ở các cõi… thì cũng chính là tích tập được vô lượng công đức.

More »