5 lời nguyện đầu năm của Trongsuot

Con xin kính lễ Phật, đấng toàn giác vinh quang.

Con xin kính lễ Pháp, con đường giác ngộ thiêng liêng.

Con xin kính lễ Tăng, bậc giác ngộ chân lý.

Con xin kính lễ Đạo sư, bậc thầy quý báu đại diện cho toàn bộ chư Phật, chư Pháp và chư Tăng.

Con xin kính lễ đức Quán Thế Âm, bậc đại bi luôn giúp đỡ con trong năm qua.

Con xin kính lễ đức Văn Thù, bậc đại trí luôn chỉ dẫn con trên con đường đạo.

Con xinh kính lễ đức Kim Cương Thủ, bậc đại dũng luôn cổ vũ con trong hành động.

Nhân đêm giao thừa năm 2010, trong không khí của năm mới, dưới ánh pháo hoa trên hồ Thuyền Quang qua cửa sổ, trước sự chứng giám của chư vị, con xin phát nguyện:

1. Nguyện với những người nhìn thấy tôi, nghe thấy, biết tới, nói chuyện, gặp gỡ, làm việc với tôi… dù quý hay ghét tôi, dù có thuận duyên hay nghịch duyên với tôi, tôi đều dùng hết sức mình để giúp  người đó, nếu ai đang đau khổ liền hết đau khổ  và trở nên hạnh phúc, ai chưa phát Bồ đề tâm liền phát Bồ đề tâm, ai đã phát Bồ đề tâm liền gặp được Pháp phù hợp, ai đã biết Pháp mà chưa thực hành  sẽ thực hành, ai thực hành mà chưa giác ngộ sẽ đạt các quả giác ngộ cho tới khi thành Phật quả, nguyện cho những ai được tôi giúp cũng sẽ giúp những người khác đi vào đường Đạo và thành Đạo. Nguyện trong quá trình này nếu gặp được người có khả năng giúp đỡ tốt hơn tôi sẽ nhường họ để người được giúp có nhiều lợi lạc hơn nữa.  Nguyện trong lúc giúp đỡ mọi người đến giác ngộ tôi luôn không quên giác ngộ và không giác ngộ là không hai.

2. Nguyện với tất cả những phương pháp có thể giúp được người như trên, dù là Phật pháp hay ngoài Phật pháp, tôi đều nắm rõ từ lý luận cho đến thực hành, sao cho với mỗi người đến với tôi, tôi đều dùng phương pháp phù hợp với căn cơ duyên nghiệp người đó để giúp họ một cách tốt nhất. Nguyện với mỗi pháp  tôi đều có thể sử dụng một cách khéo léo hiệu quả mà không phân biệt hay dính mắc vào bất kỳ pháp nào.

3. Nguyện sẽ không ngừng cố gắng thực hành cho đến khi đạt được trí huệ toàn hảo biết được bản chất của thực tại và biết tất cả khía cạnh của các pháp. Nguyện đạt được mọi thành tựu cao nhất về trí huệ và phương tiện vì lợi ích chúng sinh.

4. Nguyện dù đạt được mọi thành tựu nhưng nếu còn chỉ một người đau khổ tôi vẫn ở trong thế gian để làm tất cả những điều tốt nhất giúp người đó giải thoát và giác ngộ. Nguyện tôi làm những điều này một cách tự nhiên, không cố ý, và quên chúng sau khi làm xong. Nguyện có cả từ bi, trí tuệ, và dũng cảm trong mọi hành động vì người khác. Nguyện khi làm việc tôi luôn ở trong sự thấu triệt về vô ngã và trong cảm nhận xác quyết về tính huyễn hóa của mọi sự vật

5. Nguyện tất cả những lời đã nói ra với bất kỳ ai tôi đều làm được như vậy.

Với công đức như huyễn của 5 lời nguyện này và bất kỳ công đức nào đã tích tập trong ngày hôm nay, trong đời này và trong vô số đời quá khứ cũng như tương lai, xin hồi hướng tất cả cho sự giải thoát và giác ngộ như huyễn của mọi chúng sinh.

Đêm giao thừa Canh Dần, 2010

Trongsuot