Có nhiều người làm mọi thực hành phức tạp

Có nhiều người làm mọi thực hành phức tạp,
Và mong muốn cải tiến bản thân mình để có được những thành tựu tâm linh vĩ đại lớn lao
Nếu bạn đang tin mình là thân thể và suy nghĩ, thì chúng sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo cả
Những cố gắng cải tiến bản thân để trở nên hoàn hảo hơn rốt cuộc sẽ trở thành vô ích
Vì một sự cải tiến vốn dựa trên cơ sở sai lầm, thì chỉ làm tăng cường củng cố thêm những sai lầm

Đừng cố cải tiến thêm cái vốn đã hoàn hảo bằng những thực hành vô nghĩa
Tốt hơn là nhìn thấy cái hoàn hảo vốn sẵn có, bỏ đi những nhầm lẫn về cái tôi tách rời, thiếu thốn, không hoàn hảo của mình

Nếu bạn chưa tin chắc bạn chính là Cái đang là,
Nếu bạn còn tin rằng bạn là một cái tôi,
Bạn vẫn còn thực hành trong hi vọng và sợ hãi.
Đó không phải là con đường chân thật

Con đường Trong suốt là gì?
Là đơn giản giúp bạn nhận ra bản tính tự nhiên có sẵn của mình
Cái đang là chính là Phật thật sự,
Bạn vốn tuyệt đối hoàn hảo,
Không có gì nữa để thành tựu cả.