Con chính là cái mà con tìm kiếm

Khi con tự tin rằng mọi thứ con tìm đều ở bên trong con.
Con sẽ thôi tìm kiếm.
Con sẽ có một loại an lạc vô điều kiện.

Tìm thì nó chạy.
Không tìm nữa thì nó hiện ra.
Đừng tìm gì hết nghĩa là tĩnh lặng vô điều kiện.

Giác ngộ đã ở sẵn bên trong con
Phật chính là tâm con
Không có Phật nào ngoài tâm
Tất cả mọi thứ đều ở trong tâm vậy thì còn phải tìm gì nữa?

Chỉ cần hiểu mọi thứ đã có sẵn ở bên trong
Cho phép mọi thứ hiện ra theo kiểu của nó
Hiểu là trí tuệ
Cho phép là từ bi
Trí tuệ là không bịa đặt thêm
Từ bi là chấp nhận mọi thứ chính như nó là

Không cần làm bất kỳ điều gì bên ngoài để thay đổi sự tĩnh lặng
Tĩnh lặng vô điều kiện là chẳng tìm gì hết
Trong trí tuệ và từ bi.

Yêu quý bạn,
Trong Suốt

(Trích từ buổi nó chuyện “Tất cả những gì con tìm kiếm đều ở bên trong con. Con chính là cái mà con tìm kiếm” )
Hà Nội 5/4/2017

Xem bản dịch tiếng Anh tại đây