Không có gì nên làm hay bắt buộc phải làm

Chưa bao giờ từng có người làm,
Chưa bao giờ từng có sự lựa chọn,
Chưa bao giờ từng có sự chú ý,
Chưa bao giờ từng có sự cố gắng,
Chỉ có một dòng chảy tự nhiên của sự hiện ra trống không.
‘Tôi’, ‘lựa chọn’, ‘cố gắng’, ‘chú ý’ đều được suy diễn từ dòng chảy tự nhiên đó.

Hiểu được như vậy, ‘cái tôi’ – người làm – và hành động làm sẽ tan biến
Chỉ có dòng chảy sống động của trống không sáng tỏ,
Không hề có cảm giác về người làm hay hành động làm
Đó gọi là ở trong dòng chảy không cố gắng của không thiền định.

❤️,
Trong Suốt

Trích trà đàm “Không có gì nên làm hay bắt buộc phải làm” – Sài gòn, 10/12/2017.

Xem bản tiếng Anh tại đây