Kiến – Thiền – Hành

Để vào được Trống không Sáng tỏ thì cần xác quyết “không có gì hết“ (không có một vật, không có tự ngã và tự tính). Đó là kiến của Đại thừa.

Nhưng để không bị kéo ra khỏi Trống không Sáng tỏ thì cần xác quyết “không có gì khác” (ngoài sự Nhận biết trần truồng đang hiện tiền này). Đó là thiền của Mật thừa.

Còn để sống hoàn toàn như Sáng tỏ trong đời sống hàng ngày, cần xác quyết “Không có gì phải làm” (trong trạng thái tự nhiên). Đây là hành của Toàn thiện thừa như Thiền tông, Đại thủ Ấn tinh tuý, Đại Toàn thiện và Đạo.

❤️,
Trong Suốt

(Trích bài giảng:
“Cảnh tỉnh chấp không và chấp có”, Hà Nội, 2/11/2018)

Xem bản tiếng Anh tại đây