Một bài thơ viết trên đường tu tập 2008 – Khi ta vâng phục

Xin tặng các bạn bài thơ mà Trongsuot viết trên đường tu tập năm 2008..

Mỗi người ta gặp hàng ngày là một vị Bồ tát giúp ta tiến bộ
Mỗi tình huống là một vị Bồ tát
Mỗi cái cây, loài vật, đồ vật là một vị Bồ tát thị hiện

Khi ta vâng phục
Không phải là ta bị khuất phục bởi hoàn cảnh
Mà ta đang tuân theo đúng bản chất vô thường
Ta đang vâng phục Chân lý, Phật, Chúa, Không

Khi ăn chay hoặc nhịn ăn là lúc ta thanh lọc thân
Khi ta không nói dối hoặc im lặng là lúc ta thanh lọc khẩu
Nhưng quan trọng hơn cả là việc thanh lọc ý

Thanh lọc ý là

Không phê phán, không cố tìm chỗ sai của người khác để thấy là ta hay hơn họ
Đấy không phải là cách nhìn một vị bồ tát thị hiện để giúp ta
Không tạo ra ảo ảnh cho người khác về ta,
Vì đó là tự lừa dối mình, là phản lại sự giúp đỡ các vị Bồ tát dành cho ta
Không tạo điều kiện để người khác sống trong sự hiểu lầm về chính họ và hoàn cảnh của họ
Đó là cách ta yêu thương và biết ơn các vị Bồ tát
Giúp đỡ người khác vô điều kiện bất kỳ khi nào ta thấy sẵn sàng
Đó là cách giúp cho các vị Bồ tát sống trong ta

Hãy biết ơn, vâng phục, hỗ trợ các vị Bồ tát

Và hãy là một vị Bồ tát.