Những suy nghĩ tiêu cực chỉ có thể mang lại cho bạn một cuộc sống bất lực

Những suy nghĩ tiêu cực chỉ có thể mang lại cho bạn một cuộc sống bất lực
Những suy nghĩ tích cực chỉ có thể mang lại cho bạn một cuộc sống đỡ bực
Khi thấy rõ mọi điều mà không còn thấy điều gì tiêu cực hay tích cực
Bạn sẽ an nhiên và đùa nghịch giữa muôn trùng cuộn sóng của cuộc đời

Yêu quý bạn
Trong Suốt