Phóng sinh xong rồi người ta đánh bắt lại thì có tác dụng gì?

Hỏi: Phóng sinh xong rồi người ta đánh bắt lại thì có tác dụng gì. Phóng sinh thế thì gọi là phóng tử à?

Đáp: Ai sinh ra rồi cũng chết. Không lẽ vì “Ai sinh ra rồi cũng chết” mà thấy người sắp bị giết, hoặc ốm bệnh chúng ta không cứu nữa? Phóng sinh cũng như vậy thôi. Phóng sinh nghĩa là giải phóng sinh mạng những con vật. Bằng việc giải phóng đó thì chúng sẽ có cơ hội thoát khỏi cái chết và tiếp tục sống. Đó là ý nghĩa đầu tiên của việc phóng sinh.

Tuy nhiên, sau khi được thả ra những con vật này có thể bị đánh bắt lại và chịu đau khổ tiếp, ngay cả khi chúng tái sinh lại. Giống như chúng ta tái sinh làm con người nhưng cũng không thoát khỏi đau khổ. Cho nên, ý nghĩa quan trọng nhất của việc phóng sinh là kết duyên lành cho những con vật đó với Phật pháp, để chúng có cơ hội thấy một con đường giác ngộ, giải thoát trong tương lai.

Chúng ta nên nghĩ như thế này: Việc phóng sinh không có gì là đặc biệt, nó là một hành động tự nhiên như khi một người tốt thấy người khác cần giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ. Tôi sẽ làm việc này một cách hoàn toàn tự nhiên không hề bám chấp, tôi không làm nó để lấy công đức cho riêng mình mà tôi làm nó đơn giản là một việc tốt cho người khác đang cần nó. Để nhắc điều này chúng ta sẽ đọc một bài kệ, bài kệ này sẽ nhắc chúng ta rằng trong bản tính tuyệt đối thì tất cả chúng ta và các chúng sinh này đều trống rỗng và là một trong Pháp thân tuyệt đối mà thôi. Mọi sự chỉ hiển hiện như một trò chơi đầy sáng tạo của chân lý tuyệt đối, Phật tính trong mỗi chúng ta:

“Từ bỏ cái tôi, trở về với bản tính tự nhiên

Ta thả các ngươi, từ Pháp thân về với Pháp thân

Cả ta và các ngươi đều không sinh diệt

Giống như các vị Phật đang chơi một trò chơi.”