Tâm trí và trí huệ

Tâm trí có thể biết rất nhiều thứ đang xảy ra, nhưng Trí huệ thì thấy rõ bản chất là không có gì đang xảy ra cả.

Đỉnh cao của tâm trí là đạt đến kết luận rằng “tất cả sự xảy ra đều nằm trong khái niệm”, còn Trí huệ là cảnh giới mà mọi khái niệm đã dừng dứt vì đã trở thành một với trạng thái Sáng tỏ.

Nếu chỉ có tâm trí, thì dù bạn ở đỉnh cao của thế giới, khổ là một phần không thể tránh được vì tin rằng có tôi, tin rằng có mọi thứ.

Trí huệ thì còn vượt lên trên đỉnh cao của thế giới, vì khi đó không còn thế giới nữa, không bị đắm chìm, đau khổ nữa, vì không có gì xảy ra cả. Nhưng trạng thái trống không sáng tỏ thì không ngừng dứt.

Trong tâm trí, có khái niệm “Trí huệ” nhưng trong Trí huệ thì không có gì là tâm trí cả!

❤️
Trong Suốt

(Trích bài nói chuyện “Làm rõ 4 bước nhận ra Không một Vật” – Hà Nội, 02/10/2018)

Xem bản dịch tiếng Anh tại đây