Thế nào là tự hiện diện?

Kinh nghiệm cá nhân giống như mặt gương, luôn phản chiếu Bây giờ.
Không tìm nổi “lúc nãy” trong nhìn, nghe, ngửi, nếm, chạm, nghĩ.
Tất cả những thứ như “lúc nãy”, “tí nữa”, “vì sao” hoá ra đều chỉ là những suy nghĩ xảy ra bây giờ.
Việc mà mọi thứ luôn Bây giờ,
Không có nguồn gốc gì,
Không đến từ đâu cả,
Không cần có tiến trình,
Gọi là Tự hiện diện.

❤️,
Trong Suốt
(Trích bài nói chuyện “Tự hiện diện” – Đà Nẵng, 13/04/2019)

Bản dịch tiếng Anh tại đây