Lời cầu nguyện thành tựu tới Đức Liên Hoa Sanh

LỜI CẦU NGUYỆN THÀNH TỰU TỚI ĐỨC LIÊN HOA SANH

 

“Thành tựu Ta tức thành tựu chư Phật

Thấy Ta tức thấy tất thảy Như Lai”

Đức Liên Hoa Sanh, xin được giống như Ngài

Bậc giác ngộ đạp bằng muôn chướng ngại

 

Gặp thử thách tâm con không sợ hãi

Dám đương đầu đối diện để vượt qua

Càng hành động trí tuệ càng nở hoa

Đạt thành tựu cùng muôn vàn phương tiện

 

Nguyện giúp người không bao giờ thối chuyển

Bồ đề tâm vượt khuôn mẫu đúng sai

Giữa thế gian bận rộn nhớ lời Ngài

Trăm ngàn điều nắm một điều giải thoát

 

Bản tính tự nhiên của con là Biết

Đại Toàn Thiện đang tỏa chiếu lung linh

Dù làm gì cũng chỉ thấy chính mình

Con vĩnh viễn tung hoành trong Sự Thật.

(Trích từ Lịch Trong Suốt 2024)