Lời khuyên khi thiền

Chính việc đi tìm hạnh phúc
Khiến con xa rời hạnh phúc
Chính việc muốn thoát khỏi khổ đau hiện tại
Khiến con tiếp tục khổ đau
Chính việc muốn hoàn cảnh phải theo ý mình
Khiến con liên tục bực mình
Chính việc muốn điều chỉnh tâm thức
Khiến con đánh mất trạng thái tự nhiên không cần điều chỉnh

Vì thế hãy mặc kệ tất cả những gì xảy ra trong tâm trí
Hi vọng và sợ hãi, chấp nhận và chối bỏ, hay những tranh đấu nội tâm
Hãy để yên cho chúng tự hiển lộ, tự hoạt động rồi tự tan vào không trung
Như những đám mây tự thay hình đổi dạng rồi tự mình tan biến
Vào bầu trời rộng rãi, khoáng đạt của tự nhiên Nhận biết
Như đại dương không từ chối mọi cơn sóng khởi lên
Thiền thật sự thì không loại trừ ảo tưởng
Hãy nhận ra mọi cơn sóng đều luôn là nước
Và để cho đại dương biểu diễn vũ điệu của chính mình

Khi nhận ra Biết là một với mọi thứ hiện lên
Thì bất kể con làm gì cũng đều là Đại Định

❤,
Trong Suot
(Sau buổi thiền “Giới thiệu trực tiếp vào Biết”, Hà Nội, tháng 6/2023”)


*

A translation by Hồng Minh Trang

Advice on meditation

The very pursuit of happiness drives you away
From happiness itself, leaving you astray

The desire to escape from what’s now painful
Is what makes the pains continue

Longing for circumstances to align with your will,
Only breeds frustration, a cycle that instills.

Yearning to control the mind, to get thoughts tamed
Makes you forget the natural state needless of change

So release all wants and dislikes, hopes and fears,
Acceptance and rejection, just let them appear.

Allow them to freely arise, unfold, and disappear,
Like clouds transforming, then vanishing spontaneously
All by themselves, they’ll fade,
Into the boundless sky of Natural Awareness

Like the ocean embracing every rising wave,
True meditation doesn’t exclude illusions in any way.
Recognize all waves are nothing but water,
Let the ocean perform its dancing grace.

When realizing Awareness is one with all that appears,
Then no matter what you do, it’s the Great Samadhi

❤,
Trong Suot
(After the mediation session “Direct introduction into Awareness”, Hanoi, June 2023)