Lời nguyện đến Đức Mẹ Tara

Con thiết tha đảnh lễ Mẹ Tara
Bậc giải cứu chúng sinh trong ba cõi
Xin đến đây xin đến đây Người hỡi
Mang yêu thương ánh sáng tới đời con

Trong tim con trên một đoá sen hồng
Người ở đó từ bi và tự tại
Nở nụ cười yêu thương không ngăn ngại
Với nghi ngờ và sợ hãi trong con

Trong lòng con tuy khoảng tối vẫn còn
Nhưng con biết một điều là sự thật
Chỉ tình yêu mới xoá tan thù hận
Mong lòng cảm thông an trụ chẳng rời con

Xin giúp con thông cảm mọi lỗi lầm
Của người đã làm cho con đau khổ
Vì sự thật không ai có quyền chọn lựa
Tất cả là dòng chảy của duyên sinh

Xin giúp con thông cảm với chính mình
Với thương tổn đã gây dù không muốn
Với hành động con đã làm vì sai lầm lôi cuốn
Bởi vô minh là một phần trong sứ mệnh của đời con

Sứ mệnh con là trải những sai lầm
Để tới được tình thương và trí tuệ
Từng bước chân lấm bùn xin được Mẹ
Chở che và dẫn lối giúp cho con

Như hoa sen vươn lên giữa vũng bùn
Toả hương sắc ngát thơm nơi bùn quyện
Ở trước Mẹ một lòng con xin nguyện
Nuôi tình yêu vô điều kiện trong con

❤,
Trong Suốt
(Tặng các học trò nhân dịp một bạn xin một bài cầu nguyện tới Đức Tara xanh cho sự kiện chữa lành ở Amita Vạn Bảo, 30/5/2023)

*

A translation by Duc Doan

PRAYER TO MOTHER TARA
Earnestly I bow and pray to you, Mother Tara
Liberator of myriad beings in three realms
Come here, come here, O Divine Mother
And bring love and light to my life

Inside my heart, on a pink lotus
You’re there, compassionate and serene
Blossoming a smile without hesitance
To those doubts and fears inside me

Although in my heart, darkness still remains
Yet, I know one thing is true
That only love can wipe out hatred
May sympathy stay unmoved, never to leave me

Help me sympathize with the wrongs
Of those who made me suffer
For the truth is no one has the right to choose
All that happen are the flow of dependent origination

Help me sympathize with myself
For the injuries caused, though unintended
For actions I’ve done, seduced by ignorant thoughts
Because ignorance is part of my life’s mission

My mission is to experience wrongdoings
Just to arrive at love and wisdom
Every of my step mudded, I pray to you Mother,
To safeguard and shepherd the way for me

Like lotuses springing out from mud
Giving out immense fragrance and beauty
Before you, with a resolute heart I vow
To nourish unconditional love within me

❤,
Trong Suốt
(Offered to students on occasion of a student asking for a prayer to Green Tara for the healing events at Amita Van Bao, 30 May 2023)