Tình dục – Tình yêu, Tình thương – Trí tuệ

Khi thân thể hai người, vốn có vẻ tách rời nhau, muốn hoà làm một, đó là Tình dục
Khi tâm hồn hai người, vốn có vẻ tách rời nhau, muốn hoà làm một, đó là Tình yêu

Khi thân thể, tâm hồn không còn tách biệt với mọi người, mọi vật xung quanh, tất cả hoà thành một thể, đó là Tình thương
Khi thân thể, tâm hồn, mọi người, mọi vật đều trống rỗng, không có thật, đó là Trí tuệ

Người còn lấm bụi, làm mọi thứ cho riêng mình để nếm trải Tình dục hoặc Tình yêu
Người đã trong suốt, hành động hoàn toàn vì người khác trong Tình thương và Trí tuệ

Nếu bạn có duyên đọc được những dòng này
Bạn đang trên con đường trở về Nhà
Con đường nhận ra sự thật và giúp đỡ mọi người
Hạt giống đã gieo rồi sẽ nở
Dù bạn biết hay không biết

Yêu quý bạn!
Trong Suốt
———–
When two bodies, appear to be separated, seeking union, I call it Sex
When two minds, appear to be separated, seeking union, I call it Love
When body, mind, people and the world are inseparable in Oneness, I call it Compassion
When body, mind, people and the world are empty and unreal, I call it Wisdom