Trí tuệ tương đối – Trí tuệ Tuyệt đối

Trí tuệ chia làm hai loại: Tương đối và Tuyệt đối

Suy nghĩ đúng đắn về Sự thật chỉ là một loại trí tuệ mà thôi, đó là trí tuệ tương đối. Trí tuệ tương đối là loại trí tuệ có thể giải thích, diễn giải được bằng tâm trí thông thường.

Trí tuệ tuyệt đối là kinh nghiệm trực tiếp được Sự thật không qua suy nghĩ thông thường, vượt ra ngoài suy nghĩ thông thường, là trí huệ của các bậc giác ngộ. Trí tuệ tuyệt đối là loại vượt ra khỏi mọi kiến giải.

Người tu hành phải quan tâm cả hai, vì nếu không có tương đối thì không có gì để đi hết.  Không có tương đối thì chẳng có gì để nói cả. Nếu diễn tả thì đến Phật cũng chẳng làm nổi.

Phật nói có 4 điều không thể làm được:

“Một là, ta không thể thay đổi được định nghiệp của người khác

Hai là, ta không thể truyền trí tuệ cho ai được, người ta phải tự thắp đuốc mà đi

Ba là, ta không độ được người không có duyên với ta

Bốn là, ta không thể diễn tả được Chân lý tuyệt đối.”

Đó là 4 điều Phật cũng không làm nổi. Tuy không diễn đạt được nhưng ai cũng kinh nghiệm được.

Thầy chỉ có thể nói là có 2 loại trí tuệ đấy. Con hãy đi tìm đi!

 

 

Trích trà đàm “Bạn sống để làm gì?”, Sài Gòn 2017
* Xem bản đầy đủ tại đây https://trongsuot.com/ban-song-de-lam-gi/
* Cùng xem các buổi trà đàm khác tại đây https://trongsuot.com/tra-dam-trong-suot/