TỰ TẠI

Bài thơ này ra đời trong lúc đang ngắm tượng Đức Quán Thế Âm tại Mani Decor Sài Gòn, bạn Huynh Trang mong muốn nhận một bài thơ để người đọc cảm hứng về sự tự tại vô ngại của đức Quán Tự Tại Bồ tát (một danh hiệu khác của đức Quán Thế Âm).
Sau khi nghe Trong Suốt giải thích Quán Tự Tại có nghĩa là người đã thấu suốt sự thật tuyệt đối, có được sự tự do vô điều kiện với thực tại, bạn Duc Doan đã nhận được thông điệp, và Trong Suốt giúp viết lại thành bài thơ trên.