VÔ LƯỢNG QUANG

Bạn Minh Nguyên hỏi: “Gần đây nhiều bạn trẻ nhờ con xin thầy một bài thơ về đức Phật A Di Đà, giúp người đọc hiểu rõ hơn về Ngài và chỉ cho họ về Biết. Xin thầy cho một bài thơ ngắn và dễ nhớ.

Trong Suốt trả lời:

Ánh sáng trong suốt A Di Đà
Vô lượng thế giới đẫm hào quang
Nếu rõ niệm khởi từ Đại lạc
Muôn ngàn cảnh vật hoá Tây Phương

❤,

(09/07/2023)

Ngày hôm qua một bạn lại hỏi tiếp “Con đọc kinh thấy nói A Di Đà là phiên âm của từ Amitabha có nghĩa là “vô lượng quang”, trong kinh có viết ánh sáng của Ngài chiếu rõ mười phương thế giới, thành quách cũng không thể ngăn cách, sao con không thấy được? Đọc bài thơ của xong con vẫn chưa hiểu rõ lắm, mong thầy chỉ rõ hơn?”

Trong Suốt trả lời:
Ánh sáng vô lượng của Đức A Di Đà đang ở đây, nhưng vì nó trong suốt nên không ai nhìn thấy. Nhưng nếu con kinh nghiệm được mọi suy nghĩ đều hiện lên từ Biết và là một với Biết, giống như sóng hiện lên từ biển và là một với biển, thì con sẽ thấy mọi cảnh vật là một với ánh sáng của Biết và trở nên thanh tịnh không khác gì cõi Tây Phương Cực Lạc. Tặng con bản dài của bài thơ:

VÔ LƯỢNG QUANG

Ánh sáng trong suốt A Di Đà
Vô lượng thế giới đẫm hào quang
Hiện rõ với người mang tuệ nhãn

Vô phương trông thấy với người thường

Nếu thấy niệm khởi từ bản ngã
Muôn ngàn cảnh vật đoạ luân hồi
Nếu rõ niệm khởi từ Đại lạc
Muôn ngàn cảnh vật hoá Tây Phương.

❤,

Trong Suốt

*
English translation:

Minh Nguyen asks, “Recently, many young people have asked me to request a poem about the Buddha Amitabha, helping them understand Him better and guiding them towards Awakening. Could you please provide a short and memorable poem?”
Trong Suot’s response:

Transparent light of Amitabha,
Countless worlds ablaze with radiance.
Seeing thoughts arises from Great Bliss,
Myriad scenes transform into Western Pure Land.

❤️,

(09/07/2023)

Yesterday, another person asked, “I read in the scriptures that Amitabha is the transliteration of the term ‘Amitābha,’ which means ‘infinite light.’ It is written in the sutras that His light illuminates ten directions and cannot be obstructed even by walls. Why can’t I see it? After reading the poem, I still don’t fully understand. I hope you can clarify further.”

Trong Suot’s response:
The boundless light of Amitabha Buddha is present here, but because it is transparent, no one can see it. However, if you experience that every thought arises from Awareness and is one with Awareness, just like waves arise from the ocean and are one with the ocean, then you will see all scenery as one with the light of Awareness and become pure and serene, no different from the Pure Land of Western Paradise. Here is the extended version of the poem:

INFINITE LIGHT
Transparent light of Amitabha Buddha
Countless worlds ablaze with radiance.
Clearly revealed to those with wisdom eyes

Invisible to ordinary beings

If the arising thought is perceived from self
Countless scenes of existence become samsara
If the arising thought is experienced from Great Bliss

Countless scenes of existence transform into the Western Pure Land

❤,
Trong Suot