LÀM THẾ NÀO ĐỂ THƯỞNG THỨC ĐƯỢC HIỆN TẠI?

Hỏi: Thưa thầy, làm thế nào để có thể thưởng thức được hiện tại trong mọi hoàn cảnh như thầy hay nói?

Thầy Trong Suốt: Đầu tiên, con cần có một trạng thái hòa bình với thế giới vì khi đang đánh nhau thì con không thưởng thức được gì hết. Con hòa bình bởi vì con hiểu rằng thế giới như thế nào là do Biết biểu diễn chứ không phải do con quyết định, do đó con không làm gì được và cũng không cần làm gì thế giới này cả.

Khi con dùng một đôi mắt hòa bình ngắm thế giới thì con sẽ thấy một thế giới hòa bình. Thứ hai, con phải hiểu thế giới như thế nào là do cách nhìn, thế giới nằm ở phía suy nghĩ chứ không nằm ở phía thực tại.

Khi nhận ra thế giới là tâm con thì các vấn đề trong cuộc sống sẽ dần mất đi sức mạnh với con. Tất cả mọi sự vật, kể cả chính con đều chỉ là sự long lanh, sống động của Biết, chứ không có thật. Con sẽ thấy một thế giới long lanh trong Biết giống như trăng sao long lanh trên mặt nước cũng chính là nước, chứ không phải một thế giới cứng đặc, có tính chất do suy nghĩ gán vào. Khi thấy thế giới hòa bình và long lanh thì con sẽ tận hưởng được hiện tại.

(Trích bài “Hãy như Bảy”, Sài Gòn 4/9/2022)