Khi nào có thể lấy chồng?

Thay vì việc mình tập trung đi lấy chồng như thế nào cho hạnh phúc, mình nên nghĩ rằng là tôi phải làm thế nào để chính tôi không cần chồng mà vẫn hạnh phúc.

Nếu tôi không cần chồng mà vẫn hạnh phúc thì có thêm chồng, nếu chồng tốt thì sao? Càng hạnh phúc thêm! Nhưng nếu chồng không tốt bỏ tôi thì sao? Vẫn thế!

Người thông minh không đi tìm cách lấy chồng cho hạnh phúc. Người đó sửa mình cho hạnh phúc đã! Và sau khi đạt đến trạng thái là không cần chồng rồi mà vẫn hạnh phúc, đấy là lúc có thể lấy chồng được.

Trích Trà đàm: “Con đường thực hành trong tâm để lấy chồng mà vẫn an lạc”, Hà Nội 2016.

***

🌼 Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:
Ghi âm:      Tại đây.
Bản PDF:    Tại đây.

🌼 Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy: Tại đây.

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây