Khổ chẳng bao giờ do giàu…

“Khổ chẳng bao giờ do giàu, ai hiểu giàu là khổ thì nhầm to. Tâm mình nếu có trí tuệ và từ bi là hạnh phúc, nếu không thì là khổ, thế thôi.”

Trích Trà đàm “Giúp đỡ trong suốt”, Hà Nội 2012.
***
Bạn có thể tìm thấy bản đầy đủ tại link sau:

Ghi âm: https://trongsuot.com/files/giupdotrongsuot.mp3
Đánh máy: https://trongsuot.com/files/giupdotrongsuot.pdf

Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy ở đây:
https://trongsuot.com/tra-dam-trong-suot/

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây 🌼
Link IOS: https://itunes.apple.com/app/id1251042070
Link Android: https://play.google.com/store/apps/details