THẾ NÀO LÀ CON ĐƯỜNG TỪ QUẢ ĐẾN QUẢ?

Hỏi: Trả lời câu hỏi của bạn Minh Ngân: “Thế nào là con đường từ Quả đến Quả? Xin thầy giải thích thêm cho bài thơ Quả quyết”

Thầy Trong Suốt: Các con đường thông thường đều bắt đầu từ việc tin tôi là người vô minh, tôi có nhiều nhầm lẫn và tính xấu, tôi phải sửa mình để trở nên tốt hơn, giỏi hơn, chăm chỉ hơn…, cho đến một ngày nào đó tôi trở thành người hoàn thiện hơn, từ bi, trí tuệ, dũng cảm, hy sinh, kiên nhẫn… Các con đường ấy mặc định rằng có một cái tôi là một người nhầm lẫn, vô minh và một ngày nào đó, bằng những nỗ lực của tôi, tôi sẽ đạt được kết quả là trở nên hoàn hảo.

Nhưng với cái thấy đúng, thì “Khởi đầu và con đường Là một với kết quả”. Từ đầu đến cuối chỉ là Biết. Trong Biết biểu diễn cảnh một người vô minh, rồi trong Biết biểu diễn cảnh người đó muốn tu hành, và gặp được một con đường tâm linh, rồi trong Biết biểu diễn cảnh sau rất nhiều thời gian người đó trở nên giác ngộ. Nhưng trong cả 3 giai đoạn, từ bắt đầu, con đường tới kết quả thì ở đấy có cái gì? Chỉ có cái Biết này thôi. Cái Biết lúc nào cũng sáng tỏ, rõ ràng và tỏa chiếu rực rỡ ra những cảnh khác nhau này.

Như vậy ngay lúc bắt đầu cũng chính là Biết, con đường là Biết và kết quả cũng chính là Biết. Nếu con hiểu và tin như vậy, thì đó là con đường từ quả đến quả, vì ngay từ đầu và kết quả đều cùng một bản chất, đó là Biết, không có gì khác.

Giống như trong một giấc mơ, một người xuất phát từ thời điểm tối tăm lầm lỗi, sau đó gặp một vị thầy và thực hành chăm chỉ nhiều năm, trở nên trí tuệ, từ bi hơn, cho đến một lúc người đấy giác ngộ, nhận ra từ đấu tới cuối hóa ra chỉ là mơ. Nhưng con thử nghĩ xem, ngay khi lúc giấc mơ bắt đầu, trong lúc giấc mơ diễn ra và đến cuối của câu chuyện trên khi người đó đạt kết quả, thì vẫn cùng là một giấc mơ. Có sự vô minh như mơ, một con đường tu hành như mơ và một sự giác ngộ như mơ mà thôi.

Từ đầu đến cuối chỉ là một giấc mơ. Cái khác chỉ là khi vô minh thì không nhận ra đây là mơ, khi giác ngộ thì nhận ra đây là mơ và trở nên tự do, giải thoát. Nhưng kể cả như thế thì giấc mơ vẫn tiếp diễn, cũng vẫn chỉ là một giấc mơ ….

Link bài đầy đủ: https://docs.google.com/document/d/16…