Cuộc sống hàng ngày của con bây giờ chính là Đại Giác Ngộ