Bất lực để thấy Sự Thật

Trích từ buổi nói chuyện “Rộng mở – 1 trong 4 giai điệu của Biết” Hà Nội, 21/08/2021.