Thực tại chỉ là Biết đang biết biểu diễn của chính mình

Thực tại chỉ là Biết đang biết biểu diễn của chính mình. Những thứ đang diễn ra gọi là biểu diễn của Biết, hay còn gọi là ảo ảnh hiện ra trong Biết. Gọi đây là ảo ảnh hiện ra trong Biết cũng được, gọi đây là biểu diễn của Biết cũng được, hai cách nói cùng trỏ về một sự kiện là chúng không có thật, chỉ là do Biết biểu diễn ra thế thôi. Biểu diễn ra xong rồi tan mất ngay. Khi thấy mọi thứ là biểu diễn của Biết thì con sẽ thấy nhân vật “tôi” này cũng chỉ là biểu diễn của Biết. Khi con không phải là cái nhân vật này, không bị ảnh hưởng bất cứ điều gì thì cái gì hiện ra cũng là hoàn hảo.

Trích Bài: Mọi việc luôn hoàn hảo – Đà Nẵng 27.12.2021