Tự do bằng cách xác quyết rằng tất cả là sự biểu diễn của Biết