Lời cầu nguyện sức mạnh tới Đức Kim Cương Thủ

LỜI CẦU NGUYỆN SỨC MẠNH TỚI ĐỨC KIM CƯƠNG THỦ

Thân phẫn nộ huy hoàng trong quầng lửa

Chày kim cang đập nát quỷ vô minh

Đảnh lễ Ngài Kim Cương Thủ quang vinh

Ban dũng khí sáng bừng lên Sự thật

 

Thực hành pháp là con đường duy nhất

Biến gian nan thành ngọn lửa luyện vàng

Xin cho con nguồn sức mạnh kim cang

Tìm Sự Thật băng qua muôn cửa ải

 

Làm điều đúng cả khi lòng ngăn ngại

Nguyện hàng phục từng rào cản bên trong

Trên con đường tới Phật quả vô song

Mỗi khó khăn là một lần nhảy vọt

 

Nguyện cho con chứng ngộ Kim Cương Trí

Nguyện giúp người mọi chấp tướng phá tan

Cứu tất cả trong Đại lạc ngập tràn

Diệt tất cả trong Bản tâm Bất diệt

(Trích từ Lịch Trong Suốt 2024)