Giúp đỡ trong suốt

Tặng những người bạn trên con đường Trong Suốt,

Khi hành giả Trong Suốt giúp đỡ một người khác
Người ấy không có bất cứ mong đợi được đền đáp nào
Dù chỉ là một sự biết ơn hay đôi lời cảm kích
Thậm chí biết rằng một thời gian sau khi được giúp
Nếu còn vô minh và phiền não người kia sẽ nghĩ xấu hoặc sỉ nhục lại mình

Khi hành giả Trong Suốt giúp đỡ một người khác
Người ấy không có chút bám chấp nào vào công đức
Dù chỉ là một suy nghĩ rằng mình đã có một việc làm đức hạnh
Thậm chí dù được ca ngợi đã làm một việc phi thường cho người khác
Cũng chỉ nhớ rằng điều gì đó đã xảy ra một cách tự nhiên

Khi hành giả Trong Suốt giúp đỡ một người khác
Người ấy không có chút lệ thuộc vào kết quả nào
Dù kết quả có tệ hại cũng không buồn, mà hiểu rằng chưa đủ duyên
Thậm chí dù giúp được cũng không vui sướng cho rằng đó là nhờ công sức của mình
Mà chỉ thấy hoan hỉ vì nghiệp tốt của người kia đã chín

Khi hành giả Trong Suốt giúp đỡ một người khác
Người ấy thấy mừng rỡ và biết ơn người được giúp
Dù nghịch cảnh có xảy ra cũng cảm thấy trân trọng tận đáy lòng
Vì nhờ cơ hội này mà phương tiện thiện xảo được trui rèn
Do luật nhân quả công đức sẽ tích tập tự nhiên
Trí tuệ phân biệt thôi chưa đủ, mà công đức và phương tiện là không thể thiếu để làm lợi cho người khác

Khi hành giả Trong Suốt giúp đỡ một người khác
Người ấy không thấy thật có “mình”, “giúp đỡ” và “người khác” ở đâu
Không phải vì như chú vẹt kia tấu lại kinh điển Đại thừa
Mà vì trong trạng thái Trong suốt, tâm đã ngừng chia thế giới làm hai nửa
Mọi thứ đơn giản chỉ đang là, không chủ thể và đối tượng, không tôi và cái khác

Trong kinh nghiệm của người ấy, tất cả chỉ là Pháp thân, không tạo tác
Có được tự tin vững chắc vào điều này, nên không bị kỳ vọng hay sợ hãi nản lòng
Người ấy hành động một cách tự tại, thong dong
Dù làm nhiều việc với một năng lượng lớn lao, ở bên trong vẫn hoàn toàn tự do và tĩnh lặng

Khi không còn phân biệt ta-người,
Mọi hành động tự nhiên có tính chất của lòng bi, mà không cần cố gắng
Không phải đi tìm lòng bi ở sách vở hay nơi nào khác bên ngoài
Nơi cái thấy Trong Suốt và lòng Đại Bi là hợp nhất không hai

Xin đảnh lễ Đức Tự Tại Quán Thế Âm Vô Ngại
Nguồn cảm hứng bao la và không bao giờ ngừng lại
Cho hành giả Trong Suốt đi trên mọi cuộc hành trình.

– Trong Suốt